Guides

Radonmätning på arbetsplatser

Säkerheten på arbetsplatser är av högsta prioritet för arbetsgivare runt om i världen. En av de mindre kända men potentiellt allvarliga riskerna är exponering för radon, en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan.

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner i marken. Den kan tränga in i byggnader genom marken och sprickor i byggnadsmaterial. Långvarig exponering för höga halter av radon kan öka risken för lungcancer och andra hälsoproblem. Trots att radon inte har någon lukt eller färg är det en allvarlig hälsorisk.

I många länder har arbetsgivare enligt lag ansvaret att säkerställa en säker arbetsmiljö för sina anställda, inklusive att hantera radonexponering. I Sverige kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att radonmätningar genomförs på arbetsplatser under minst två månader mellan den 1 oktober och 30 april, under eldningssäsongen. Syftet med dessa mätningar är att upptäcka och åtgärda eventuella förhöjda radonhalter.

Det är enkelt att utföra en radonmätning på arbetsplatsen, och arbetsgivare kan följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Den senaste metodbeskrivningen från den 1 oktober 2021 ersatte den tidigare från 2004 och är utformad för att ge mer exakta och pålitliga resultat. Mätningen sker i två steg:

  • Orienterande mätning: En spårfilm används under minst 60 dagar för att mäta radonhalten. Om resultatet av den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger de fastställda gränsvärdena, krävs en uppföljande mätning.
  • Uppföljande mätning: Om den orienterade mätningen indikerar höga radonhalter, genomförs en korttidsmätning efter åtgärd som uppskattar radonhalten under arbetstid. Det är viktigt att mätningen utförs när arbete pågår för att få en realistisk uppfattning om exponeringen.

Om radonmätning på arbetsplatsen visar att radonhalten är högre än referensnivån, är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Efter att åtgärderna genomförts bör en ny mätning utföras för att säkerställa att radonhalten har minskat till säkra nivåer. Om radonhalten fortfarande är för hög, trots åtgärder, måste detta rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetsgivarens ansvar att mäta och hantera radonexponering på arbetsplatser är avgörande för att skydda anställdas hälsa. Genom att följa de lagstadgade riktlinjerna och vidta åtgärder vid behov kan arbetsplatser säkerställa att de är säkra från farlig radonexponering. Att ta ansvar för radon på arbetsplatsen är en viktig del av att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla.