Guides

Radonmätning hemma

Radon, en osynlig och luktfri gas, kan tränga sig in i våra hem från marken, byggmaterial och till och med via hushållsvattnet. För att säkerställa en hälsosam boendemiljö och minimera risken för lungcancer är det ytterst viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar i ditt hem.

Radon är en radioaktiv gas som uppstår när radium bryts ner i marken. Den tränger in i våra bostäder genom otätheter i grundkonstruktionen, sprickor i väggar eller golv och kan även frigöras från vissa byggmaterial. 

Att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem är det enda sättet att upptäcka och hantera radon. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Genom att genomföra regelbundna radonmätningar kan du identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att skapa en säkrare boendemiljö.

Radonmätning genomförs med hjälp av radondosor, små enheter som placeras i olika delar av hemmet. Mätningen bör utföras under eldningssäsongen, mellan oktober och april, och sträcka sig över minst två månader för att erhålla ett tillförlitligt årsmedelvärde. Dosorna placeras enligt medföljande instruktioner och skickas sedan till ett ackrediterat laboratorium för analys. Inom någon vecka får du en mätrapport som avslöjar om ditt hem har förhöjda radonhalter.

I bostäder och allmänna lokaler är gränsvärdet för radon 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Om mätningen visar att radonhalten överstiger detta värde, krävs åtgärder för att minska exponeringen och säkerställa en hälsosam boendemiljö.

Att mäta radon i hemmet är en kostnadseffektiv och enkel process. Mätdosor från ackrediterade laboratorier kan enkelt beställas online.

Regelbundna radonmätningar utgör ett viktigt steg för att säkerställa en hälsosam boendemiljö och minska risken för lungcancer. Genom att vara medveten om radon och vidta åtgärder när det behövs, kan du skapa ett säkrare hem för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag och ta det första steget mot en trygg och hälsosam boendemiljö.

Relaterad information:

Ob zuhause im Eigenheim oder am Arbeitsplatz – Radon messen ist eine präventive Maßnahme gegen Lungenkrebs. Eine Radonmessung erfordert nur geringen Aufwand, ist jedoch entscheidend, um die Radonbelastung in Räumen zu erfassen. Da Radon weder sichtbar, geschmacklich noch geruchlich wahrnehmbar ist, sind seine Gefahren im Prinzip gar nicht erkennbar. Dennoch birgt eine erhöhte Radonbelastung ein erhebliches Risiko für Lungenkrebs. Spezielle Radonmessgeräte sind erforderlich, um Radon zu messen. Nur durch eine Radonmessung lässt sich feststellen, ob eine Gefahr durch Radon besteht.