Guides

Radonmätning – därför är det så viktigt

Att skapa en säker och hälsosam boendemiljö är av högsta prioritet för varje hushåll och byggnad. En aspekt som inte får förbises är risken för radon, en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. För att skydda dig själv och din familj är det avgörande att utföra en radonmätning i ditt hem.

En radonmätning är en process där radonhalten i din bostad eller lokal mäts. Radonmängden mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter luft. Strålsäkerhetsmyndigheten har satt en gräns på 200 Bq/m3 som den högsta säkra nivån för radonexponering i inomhusmiljön.

Radon är en farlig gas som, när den inandas i höga halter under en längre tid, kan skada celler i lungorna och orsaka cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten är radon ansvarig för cirka 500 lungcancerfall i Sverige årligen, vilket gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

Att göra en radonmätning är det enda sättet att ta reda på om ditt hem har förhöjda radonhalter som utgör en hälsorisk.

Det finns flera sätt att mäta radonhalten i ditt hem. Den mest pålitliga metoden är en långtidsmätning som bör pågå under minst två månader och gärna längre. Detta säkerställer ett noggrant och pålitligt resultat. Långtidsmätningar genomförs bäst under eldningssäsongen från den 1 oktober till den 30 april.

Om tiden är knapp, som vid ett husköp eller efter renovering, kan en korttidsmätning vara ett alternativ. Denna metod är rådgivande och ger en snabb uppfattning om radonhalten i ditt hem. En korttidsmätning bör pågå i minst 7 dagar, men helst 10, för att ge ett mer pålitligt resultat.

Det finns flera situationer där en radonmätning är nödvändig för att säkerställa din och din familjs säkerhet. Dessa inkluderar:

  • Vid husköp: För att få en klar bild av potentiella radonrisker.
  • Vid ombyggnation: För att säkerställa att eventuella ändringar inte ökar radonhalten.
  • Vid byte av ventilation eller värmesystem: För att säkerställa att nya installationer inte tar in radon.
  • Vid nybygge: För att bygga medvetet och undvika framtida radonproblem.
  • Om det gått mer än tio år sedan den senaste mätningen: För att säkerställa att radonhalten inte har ökat över tiden.

Säkra din boendemiljö genom att utföra en radonmätning i ditt hem. Det är ett enkelt och effektivt sätt att förhindra potentiella hälsorisker och säkerställa en trygg och hälsosam boendemiljö!