Business

Mäta radon på arbetsplatsen

Det är arbetsgivarens ansvar att vara medveten om och övervaka nivån av radon i arbetsmiljön. Om radonhalten överskrider rekommenderade gränsvärden, måste arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att minska den. Om dessa åtgärder inte leder till att radonhalten når en nivå under referensvärdet, är arbetsgivaren skyldig att anmäla verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Mätning av radonhalten bör utföras under minst två månader under perioden för eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.

Mätningen på arbetsplatser genomförs i två steg för att säkerställa noggrannheten. Först utförs en inledande orienterande mätning, följt av en eventuell kortare uppföljande mätning. Radonmätare placeras ut i de lokaler där personalen vistas under mätperioden. När mätningen är avslutad, samlas mätinstrumenten in och skickas för analys. Efter cirka en vecka får man resultatet av mätningen. Om mätningen under arbetstid indikerar höga radonhalter krävs det att en radonkonsult genomför en undersökning för att identifiera problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Det vanligaste sättet att lösa problemet är att justera ventilationen. 

Radon är en naturligt förekommande, radioaktiv gas som inte har någon lukt eller synlig form. Den bildas i berggrunden när radium sönderfaller. Byggnader och bostäder kan bli utsatta för radon från olika källor, såsom marken, byggmaterial (till exempel blåbetong) eller vatten. Den vanligaste vägen för gasen att tränga in i byggnader är genom marken. För att upptäcka radon måste man mäta nivån av gasen, eftersom den inte kan upptäckas på annat sätt.

Radon utgör en hälsorisk, och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att mellan 400-500 fall av lungcancer orsakas av radon varje år. Med tanke på att radon är farligt för hälsan har Folkhälsomyndigheten fastställt en gräns på 200 Bq/m3 för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler.

Från och med den 1:a oktober 2021 trädde en ny och förbättrad metodbeskrivning i kraft för mätning av radon på arbetsplatser. Syftet med den nya beskrivningen är att förbättra precisionen vid bestämning av radonhalten och den ersätter den tidigare beskrivningen från 2004.